Naučná stezka Špraněk

Národní přírodní rezervace Špraněk byla vyhlášena v roce 1949, nachází se jihozápadně od Javoříčka a její současná rozloha je 28,7 ha. Začátek i konec naučné stezky procházející touto rezervací je v obci Javoříčko. Stezka je dlouhá 5 km a je určená pro pěší turisty. Rezervaci tvoří zalesněný vrch Špraněk (také zvaný Špláz) s útvary krasového původu, rozsáhlým systémem jeskyní a vzácnou teplomilnou květenou. Pro celé území je charakteristická vegetace vázaná na vápencové podloží, tvořená většinou bukovými porosty s bohatým bylinným patrem. Nadmořská výška se pohybuje od 388 m do 539 m n.m. (vrch Špraněk).

Převážnou část rezervace pokrývají lesy. Nejrozšířenějším typem jsou vápnomilné bučiny, v jejichž podrostu najdeme ostřici prstnatou (Carex digitata), okrotici bílou (Cephalanthera damasonium), svídu krvavou (Cornus sanguinea), svízel lesní (Galium sylvaticum), břečťan popínavý (Hedera helix) a další.

Ve stromovém patře převládá buk lesní (Fagus sylvatica). Vedle květnatých bučin jsou v území rozšířeny i suťové a roklinové lesy, kde najdeme z dřevin mimo buku také javor mléč (Acer platanoides), j. klen (Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a lípu velkolistou (Tilia platyphyllos).

Částečně jsou zde zastoupeny i květnaté dubohabrové lesy, pro něž jsou typické habr obecný (Carpinus betulus), konvalinka vonná (Convallaria majalis), hrachor jarní (Lathyrus vernus) a prvosenka jarní (Primula veris).

Květenu stěn skalního masivu tvoří druhy skalních štěrbin a stinných bazických skal, mj. puchýřník křehký (Cystopteris fragilis) nebo pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea). Na výslunných stanovištích s mělkým půdním profilem byl zaznamenán výskyt lomikamene trojprstého (Saxifraga tridactylites).

Velké množství z druhů vyšších rostlin (celkově zjištěno 300) náleží ke zvláště chráněným, vzácným a ohroženým nejen v regionu, ale i v rámci ČR. Mimo již uvedené to jsou např. skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), kostřava sivá (Festuca pallens) a violka divotvárná (Viola mirabilis).

Na území je doložen výskyt 40 druhů játrovek – kýlnatka drsná (Scapania aspera) a k. vápencová (S. calcicola) – a mechů – hájovka chluponosná (Cirriphyllum piliferum), sádečník zakřivený (Homomallium incurvatum) a loděnka smáčklá (Taxiphyllum depressum).

Jeskyně jsou největším zimovištěm letounů v České republice, zejména kriticky ohroženého vrápence malého (Rhinolophus hipposideros). Dále zde zimují Kriticky ohrožení netopýr brvitý (Myotis emarginatus), n. černý (Barbastella barbastellus), n. velký (Myotis myotis), silně ohrožení n. vodní (Myotis daubentonii), n. ušatý (Plecotus auritus) a další.

Mezi nejzajímavější druhy měkkýšů patří bohatá populace zdobenky tečkované (Delima ornata), druhu z jihovýchodních Alp, žijí tu i zrnovka žebernatá (Pupilla sterri), žitovka obilná (Granaria frumentum), skelnička průzračná (Vitrea diaphana), kuželovka skalní (Pyramidula rupestris) a další.